.: Lees meer...

.: Godsdiensverraad 6

GODSDIENSVERRAAD TEEN GOD SE VOLK (6)

AAN ALLE KINDERS VAN ONS HEMELSE VADER WAT DIE WAARHEID WIL ONTDEK:

UIT DIE PEN VAN BEN MAREE

GODSDIENSVERRAAD (6)

DIE OPLOSSING VIR ONS EN ONS LAND soos verwerk deur Len Smoog:

In hierdie gedeelte word eeu-oue waarhede wat verswyg word of verdraai of vervals is, blootgelê.

 

 

DIE OPLOSSING VIR ONS EN ONS LAND

 

 

Die Boervolk of die Afrikanervolk, is hier in Suid-Afrika geplant deur die Almagtige God van Hemel en Aarde. Sedert 1652 het hier Duitsers, Hollanders, Hugenote en Engelse in 1822 hier aangekom. Die groot gros van hierdie mense was raseg en Godvresend. Daar is baie Engelse met boere harte wat deel uitmaak van hierdie volk. Die Boervolk is `n unieke volk, hulle is saamgestel uit verskillende stamme van die volk ISRAEL. Ja! U lees reg, dit is presies wat ons is. Ons voorouers het na hulle ballingskap in Assirië oor die Kaukasiese berge getrek, Europa binne gedring en hulle volgens hulle stamme in verskillende gebiede gevestig en daar het hulle in die volke van Europa ontwikkel soos ons hulle vandag ken. Dit is hierdie volke, Duitsers, Hollanders, Hugenote, Engelse, Skote, Iere, ens. wat deel uitmaak van die volk Israel en hulle vanaf 1652 in Suid-Afrika kom vestig het. Deur die Bybel, die geskiedenis en volkekunde is daar baie leesstof wat dit kan bewys. Hierdie land is ONS land en dit is aan ons gegee deur die Hemelse Vader en daar is baie leesstof wat dit ook bewys.

 

Daar is net EEN oplossing vir ons land en daar is twee maniere om dit te kan doen.

 

Die oplossing is `n TERUGKEER na die Hemelse Vader en VEROOTMOEDIGING.

 

Die Eerste Manier

 

Ons moet die God waaraan ons glo eers identifiseer en elke een van ons moet dan eers `n vaste besluit neem of ons in daardie God glo of nie. As ons glo dat die Bybel (die Ou Testament sowel as die Nuwe Testament) die geïnspireerde Woord van die Hemelse Vader is, dan kan ons net in een God glo en dit is die God van Abraham, Isak en Jakob, Sy Seun ons Messias en dat Hy die hoogste prys betaal het sodat Sy volk die ewige lewe mag beërwe. Let wel – geen ander volk nie – net Sy volk. Indien u nie in die God van Abraham, Isak en Jakob glo nie, is dit dan nutteloos om verder te lees. Gee dan liewers hierdie skryfstuk vir iemand wat dit wel glo.

 

Deuteronómium 7:6: “Want jy is `n volk heilig aan die Here jou God; jou het die Here jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, Sy eiendomsvolk te wees.”

 

2 Petrus 2:9: “Maar julle is `n uitverkore geslag, `n koninklike priesterdom, `n heilige volk, `n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot Sy wonderbare lig…” Saam hiermee moet ons ook glo aan die werking van Sy Heilige Gees, en dat die Bybel die geïnspireerde Woord van ons Almagtige Hemelse Vader is. Eers wanneer ons hierdie dinge waaragtig glo, terugkeer na Hom en Hom dien ingevolge Sy Woord, is daar geen manier dat Hy nie SY VOLK sal laat verootmoedig, en ons en ONS land genees nie, want Hy sê so: 2Kron. 7:14: …

en My volk oor wie My Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en My aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal Ek uit die Hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.”

Die oomblik na verootmoediging, sal dinge gebeur, want ons Hemelse Vader en Sy volk Israel is `n oormag en wie sal dan kan bestaan teen hierdie Volk? Dan sal die volgende gebeur:

Levítikus 26: 6-8: “Ook sal Ek vrede gee in die land, sodat julle sal lê en rus sonder dat iemand julle skrikmaak; en Ek sal die wilde diere uit die land laat verdwyn, en geen swaard sal deur julle land trek nie. Vers 7: “En julle sal julle vyande agtervolg, en hulle sal voor julle val deur die swaard.”

Vers 8:  “Vyf van julle sal honderd agtervolg, en honderd van julle sal tienduisend agtervolg; en julle vyande sal voor julle val deur die swaard.”  

 

Hierdie terug keer na die Hemelse Vader moet nou dadelik begin word, sodat ons binne die volgende paar jaar in ons duisende bankvas agter mekaar kan staan en nie `n verdeelde volk wees, soos wat ons nou is nie. Was die Voortrekkers by Bloedrivier dan nie bankvas agtermekaar nie? Daar was geen predikant wat saam met hulle getrek het nie; hulle was teen die trek en het geweier om saam te gaan. Elke gesin het hulle eie Bybel gehad. Het hulle die Bybel gelees en verstaan? Lees ons die Bybel, en verstaan ons wat ons lees? Ek praat nie van die nuwe vertaling, wat `n duiwelse vervalsing is maar wel van die 1933 vertaling. Vergeet van die kerke, dominees, predikante, lerare, pastore en wat ook al. Daar is van hulle wat weet van al die leuens en valsheid, maar hulle het nie die “guts” om dit te verwerp en die ware Woord te verkondig nie. Hulle is bang hulle word uit die kerk geskop en verloor dan hulle “jobs,” salarisse en al die ander voordele. Daar is weer van hulle wat nie bewus is van die leuens, omdat hulle die valshede in die kweekskole geleer het. Nogtans is dit nie `n verskoning nie, want hulle het die Bybel en deur self studie, gebede en die leiding van die Heilige Gees sal hulle tot die Waarheid kom.  Die kweekskole is al klaar geïnfiltreer deur die Illuminati en die een wat die kweekskole beheer, beheer die godsdiens in ons land. Die Jode het miljoene rande gegee vir die kweekskole in ons land, hoekom dink julle het hulle dit gedoen? Om ons godsdiens af te water sodat ons almal moet liefhê, (wat teen die Woord is), sodat ons kan verbaster, (wat ook teen die Woord is), sodat hulle beheer kan kry van hierdie land. Moet nie glo dat die swartes hierdie land beheer nie. Die Jode, of te-wel die Geldmag, besit al die goud, koper, ander minerale en al die geld in die wêreld en hulle gebruik dit om hulle doeleindes te bereik. Hulle hoofdoel is om alle Israeliete in die wêreld te vernietig, of tot so `n mate te verminder dat hulle nie meer `n bedreiging kan wees nie, want hulle vrees ons en hulle weet dat die WAARHEID ons sal vrymaak en dan is dit nag vir hulle. Elia het lewendig in die hemel opgevaar en ons lees in Markus 9:12 dat Elia weer moet terug kom. Hy moet terug kom om te sterwe, want hy kan nie verby ons Hemelse Vader se wette kom nie. Onthou Elia het 450 Baälpriesters geslag by die spruit Kison (1 Konings 18:22-40). Hierdie keer sal hy hulle seker slag by die Vaal- en Oranjerivier want daar is baie meer as 450 van hulle in Suid-Afrika alleen, wat nog van die res van die wêreld.

 

Die volgende valshede word deur die kerke verkondig:

 

(1) Die Jode is die uitverkore volk van God

 

Hierdie is verseker een van die grootste leuens van alle tye. Die Jode en die Israeliete is nie van dieselfde volk nie. Die Jode is afstammelinge van die Edomiete, die Khazare van Rusland en ander volke soos die Hun, Magjaar ens. Hulle is `n verbasterde volk. Hulle is die onkruid; die nageslag van die slang (satan)? Ons Messias en Johannes die Doper spreek hulle direk aan: Matt 3:7: “Maar toe hy (Johannes) baie van die Fariseërs en die Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle:  Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan kom is?  Matt 12:34: Addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond.  Lees ook Matt.23:27-33 En Johannes 8:44.

 

(2) Kinderbesprenkeling is reg en babas moet gedoop word 

 

Hierdie valsheid het sy oorsprong by Calvyn en die feit dat dit vals is, word netjies bewys in die boek van ds. Ben Maree: “Die Doop Van God Of Van Calvyn” Daar staan nêrens in die Bybel dat kindertjies gedoop of besprinkel moet word nie, of dat die doop in die plek van die besnydenis gekom het nie. Daar is geen logiese, Woord gefundeerde manier om te kan sê dat jy `n baba moet doop, of moet besprinkel nie.

 

(3) Gemengde Huwelike is toelaatbaar

 

Ek haal aan uit die boek “Godsdiensverraad wat ons en ons land vernietig” van ds. Ben Maree: “Een van die skrikwekkende dinge wat in ons land gebeur het was toe mnr. P.W. Botha sekere geestelike leiers en teoloë gevra het of gemengde huwelike teen die Woord van die Hemelse Vader is. Hy het dit duidelik vir hulle gestel dat hy `n politikus is en dat dit nie sy veld is nie en dat hulle vir hom leiding moet gee. Die geestelike leiers het gesê dat dit nie teen die Woord is nie, apartheid is sonde en gemengde huwelike mag plaasvind. Hierdie uitspraak is lynreg teen die Woord, maar dit is absoluut in lyn met die leuens van die Illuminati, wat sê: “Kom ons verbaster hulle en ons heers `n duisend jaar oor hulle.” Want dan het daar deur verbastering `n verdomming plaasgevind. Afgesien van die feit dat gemengde huwelike teen die Woord is sal dit `n totale degenerasie meebring wat skrikwekkend is. Dat geestelike leiers nie hierdie insig het nie, is vir my verstommend.

In Esra 9:2 staan geskrywe: “Want hulle het van hulle dogters vir hulleself en vir hulle seuns geneem, sodat die heilige geslag hom met die volke van die lande vermeng het en die owerstes en die leiers het in hierdie ontrou eerste die hand gehad.”

Esra 9:14: “Sal ons weer U gebooie verbreek en ons verswaer met hierdie gruwelike volke? Sal U nie op ons vertoornd wees, totdat ons vernietig is, sodat daar geen oorblyfsel of vry geraakte Meer is nie?”

Nehemia 13:25:  “Daarom het ek met hulle getwis en hulle gevloek, en sommige van hulle geslaan en die hare uitgepluk en hulle by God besweer: Julle mag julle dogters nie aan hulle seuns gee, en julle mag nie van hulle dogters vir julle seuns of vir julleself neem nie!”  

Hierdie profeet van dies Hemelse Vader het hulle gevloek en geslaan en met hulle getwis en hulle hare uitgepluk, omdat hulle hierdie goddelose ding gedoen het. Ons geestelike leiers sê: “Julle moet dit doen en dit is toelaatbaar.” Gebruik hulle `n ander Bybel? Hoekom hierdie valsheid? `n Bekende professor het in `n tydskrif vir `n dame gesê om te verbaster, is korrek. Lees ook Esra 10:2, Nehemia 10:30 en13:27

In Numeri 25:9 lees ons dat vier-en-twintig-duisend

 Israeliete gesterf het as gevolg van die verbastering, en toe een man, naamlik Pinehas, opstaan en `n paartjie doodmaak, het die plaag onder Israel opgehou. Pinehas is deur die Hemelse Vader vereer vir hierdie daad. Hoe werk dit dat die kerke se uitsprake absoluut in lyn is met die Illuminati se doelwit van verbastering en oorheersing? Want die Illuminati weet dat dit verdomming sou meebring, maar die kerke nie. Kan dit waar wees dat deur die toedoen van die kerke in ons land, die heiligheid, die uitverkorenheid van hierdie volk, uit die wetboeke van hierdie land uitgeskryf is? Hiervoor sal die kerke en hulle leiers waaragtig voor die Hemelse Vader verantwoording moet doen. Let op daarna dat daar in Genesis 28:14 staan: “…en jou nageslag sal wees soos stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide; en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word.” Onthou daar is `n verskil tussen “gered” word en “geseën” word. Die uitverkore volk sou oor die lengte en breedte van die wêreld versprei en nou kom die uitsprake in hierdie verse, dat daar verbastering plaasgevind het met die volke van die lande waarheen hulle uitgebrei het. Waar die Israeliete gekom het, was daar volkere in die lande en die Israeliete moes oorneem, maar hulle mag nie verbaster het nie. Presies so het ons volksplanting ook plaasgevind met volke in die land. Die wonder genade is dat die verbastering nou eers begin. In die voorwoord van my boekie oor die doop het ek die volgende gesê, en wil dit graag herhaal. Die Hemelse Vader gee aan `n land ’n politieke leier soos wat die volk se geestelike vlak is. 

 

Daar staan egter ook in Deuteronómium 23:2 geskryf:

“Geen baster mag in die vergadering van die HERE kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE nie kom nie.”

Die Hebreeuse woord “mamzeer” is “baster” en niks anders nie. “Baster” beteken `n vermenging van die Goddelike geslag met die sataniese geslag. `n Baster is nie `n Hollander, Boer, Duitser en `n Engelsman wat met mekaar trou nie. In die Nuwe Vertaling staan daar in Deuteronómium 23:2: “Niemand wat gebore is uit ontoelaatbare geslagsgemeenskap (b) mag lid van die gemeente word nie, selfs nie so `n persoon se tiende nageslag nie.”

Voorhuwelikse omgang is seker ook ontoelaatbare geslagsgemeenskap. Dit wil sê dat selfs die kinders wat uit sulke gebeure gebore word, se tiende nageslag nie in die gemeente mag kom nie, wat verkeerd is volgens die Nuwe Vertaling. Party predikante se gemeentes sal sekerlik verskraal op grond van hierdie vers, as dit toegepas word. Die interessante van hierdie vers is dat die voetnota (b), verwys na Levitikus 18 vanaf vers 6-20.  In Levitikus 18:9 staan die volgende: “Jy mag nie met jou suster gemeenskap hê nie, ook nie met `n halfsuster aan vaderskant of aan moederskant nie, of hulle nou deel is van die gesin of nie.” Vers 11:   “Jy mag nie met `n halfsuster aan vaderskant gemeenskap hê nie, want sy is jou suster.”

 

Hierdie vertaling sê dus dat Abraham nooit in die gemeente van die Hemelse Vader behoort te wees nie. Aan die ander kant dink die Hemelse Vader weer so baie van Abraham, dat Hy Sy Bloedverbond, wat die basis is van die hele heilsbeplanning van Jahweh, met Abraham aangaan. Ook is Abraham die man wat genoem word “die vriend van Jahweh”, maar die vertalers kry hom uit die gemeente uit. Dit is geheel en al belaglik. Die ironie is dat die baster (volgens die Nuwe Vertaling) in die gemeente mag wees, maar die “vriend van God” nie daar mag wees nie. `n Mens moet erken dat met soveel valsheid in die kerke jy Abraham seker ook nie in die gemeente sou kry nie. (Sien ook: Joshua 23:6-8, 11-16; Esra 9:1-3,11-14; Esra 10; Ex 23:32-33; Ex 34:15,16; Deut 7:1-4; Neh. 10:30; 13:3, 23-27; Eseg. 23:30; Dan 2:42, 43; Num 25:1-8, 16-18; Rigt. 3:5-7; 1 Kon 11:2; Ps. 106:34-36; Hos. 7:8-10; Mal 2:10-17)    

 

`n Kenner van die genetika, dokter Cockroft, het die volgende aangaande Deuteronómium 23:2 gesê: “Sou `n Witte en `n Swarte verbaster, en dan vir die volgende tien geslagte suiwer wit bloed bybring, dan is die tiende geslag die suiwerste wit wat hy kan kom  ( let wel nie suiwer wit nie ) maar in die elfde geslag slaan hy terug.” Dit is interessant dat daar ook in die Huisgenoot en ander tydskrifte, artikels hieromtrent verskyn het. Navorsing het getoon dat die bees en die skaap terugslaan in die sewende geslag, die perd in die negende en die hoender in die vyfde geslag. Dit is `n wetenskaplike verklaring van hierdie vers. Die grootste Wetenskaplike – die Hemelse Vader, het gesê al is hy die suiwerste wit wat jy hom kan kry (let wel– nie suiwer wit nie) mag hy nog steeds nie in die vergadering van die Hemelse Vader wees nie. Wat het dan geword van 1Petrus 2:9 waar daar staan: “De ghenos eklekton”, “maar julle is `n uitverkore genelyn”? Wat het geword van die Saksiese genelyn soos reeds behandel is? Hierdie soort vertaling is vervalsing en dit is op `n verraderlike wyse gedoen.”

 

(4) Die kerk is die uitverkore bruid, die vergeestelikte Israel

Hierdie is ook verseker een van die grootste leuens van alle tye. Die kerk beweer dat hulle die uitverkore bruid, die vergeestelikte Israel verteenwoordig en dat die verlossingswerk van Jahshua vir die ganse mensdom is. Wat is die skriftuurlike gronde hiervoor? Die woord kerk kom nêrens in die Bybel voor nie. Wie is dan die uitverkore bruid as dit nie die kerk is nie? Daar kan vanuit die Skrif bewys word, dat die bruid die fisiese volk Israel is en dat Jahshua slegs vir hierdie volk gesterf het! 

 

Die genoemde valshede is nie al nie; daar is nog baie wat deur die Bybel uitgewys en bewys kan word dat dit vals is.

 

PREDIKANTE!  PASTORE!  TEOLOË! En julle wat hierdie leuens verkondig en die leuens doen, waarom doen julle dit? Waarom verlei julle die BOERVOLK, die volk van God?  Ek pleit by julle, ondersoek  die  leuens  wat  in  hierdie  geskrif  genoem  is,  en  wanneer  julle besef dat dit inderdaad leuens is,  kom dan terug na die ou paaie, bekeer julle en  verkondig  die  WAARHEID  aan  ONS  VOLK.  Nog ’n populêre leuen is dat almal na God se beeld geskape is.

 

Onthou ons aanbid `n Almagtige, Alomteenwoordige, Onveranderlike God.

 

Die volgende kom uit die boekie KERK OF VOLK:

Mal 3:6:  “Want Ek, die HERE (Jahweh), het nie verander nie;

Luk 21:33:  “Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.”

Hebr. 13:8:Jesus (Jahshua) Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.”

Jak 1:17: “…van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.”   Met ander woorde die God van Abraham, Isak en Jakob is `n onveranderlike God. Nou kom die vraag: Waarom verander die kerk? Wat 20 jaar gelede volgens die kerk sonde was is vandag reg en andersom. Hoekom? Of aanbid die kerk miskien `n veranderlike god? Of interpreteer ons Sy Woord so teenstrydig? Openbaar Hy Homself so swak, `n volmaakte God? Nee, dit kan tog nie wees nie. Waarom sal Hy vir 4000 jaar lank Sy verbonde en beloftes maak aan Adam se nageslag deur Abraham, Isak en Jakob (Gen. 17:19), die Edomiete (Mal 1:4) en Kanaäniete (Gen. 9:25, Sag 14:21) vir ewig vervloek, aarde toe kom en die ewige vloek ophef en verander in `n seën? Is dit `n God van sy woord? “Jesus (Jahshua) Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid” (Hebr. 13:8) en by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie (Jak 1:17).  Jahweh is onveranderlik en Sy woord kan ook nie teenstrydig wees nie. Slegs in die lig hiervan kan enige Bybelse vraagstuk, sinvol vertolk word.

Ons kan slegs tot die waarheid kom deur biddend selfstudie te doen. Geen predikant, geen mens, geen kerk, geen formulier, geen sinode, nie ek of u, maar slegs Jahweh kan ons leer:

Matt 23:10: “Julle moet julle ook nie leermeester laat noem nie, want een is julle leermeester; Christus.”(Jahshua)

Joh. 6:45: “…En hulle sal almal deur God geleer wees. …”

1 Joh. 2:27 “En die salwing wat julle van Hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie; …” (Sien ook Jer. 33:3, en Joh. 16:13)” Einde van aanhaling.

HALLELUJA PRYS SY WONDERLIKE NAAM

 

Die Tweede Manier

 

Ons ploeter maar aan soos wat ons nou doen, totdat ons Hemelse Vader se strafgerig so erg word dat Hy aan ons doen soos wat daar staan in Levitikus 26:17-20: “En Ek sal My aangesig teen julle rig, sodat julle voor julle vyande verslaan word; en julle haters sal oor julle heers, en julle sal vlug terwyl niemand julle agtervolg nie.”

Ons word reeds voor ons vyande verslaan, hoeveel van ons mense is nie al vermoor nie?

Hoeveel van ons mense het al na ander lande gevlug terwyl niemand hulle agtervolg nie?

Vers 18: “En as julle dan nog nie na My luister nie, sal Ek voortgaan om julle sewevoudig weens julle sondes te tugtig.”

Vers 19: “En Ek sal julle trotse mag verbreek, en sal julle hemel maak soos yster en julle aarde soos koper.”

Ons het voorwaar `n trotse weermag gehad, en wat is dit nou?

Vers 20: “En julle krag sal tevergeefs verbruik word, want julle land sal sy opbrengs nie gee nie, en die bome van die land sal hulle vrugte nie gee nie.”

 Hierdie strafgerig is aan die kom en is baie naby.

Vers 22: “En Ek sal die wilde diere van die veld onder julle in stuur, en dié sal julle kinderloos maak en julle vee uitroei en julle verminder, sodat julle paaie verlate sal wees.” Hierdie strafgerig moet nog kom, want ons is nog nie kinderloos nie en ons paaie is nog nie verlate nie. Hierdie wilde diere van die veld waarvan hier en ook in Levitikus 26 vers 6 gepraat word, is nie wilde diere soos wat ons in die Kruger Wildtuin kry nie. Vir verduideliking haal ek weer aan uit ds. Ben Maree se boek, Godsdiensverraad wat ons en ons land vernietig:” “In Levítikus 26:6 staan die volgende: “Ook sal Ek vrede gee in die land, sodat julle sal lê en rus sonder dat iemand julle skrikmaak; en Ek sal die wilde diere uit die land laat verdwyn en geen swaard sal deur julle land trek nie.” 

Toe die Hemelse Vader die wilde diere klaar geskep het, was dit goed in Sy oë – maar dié sal Hy nou uitwis en laat verdwyn, as die mense Sy wette nakom. Dit is onlogies en wil dan voorkom asof die Hemelse Vader Sy eie skepping – wat Hy as goed beskryf het – uitwis. Die vraag is: hoe kon die Bybelvertalers die woord “ra-ah ga-jah” soos wat dit in die Hebreeus voorkom met “wilde diere” vertaal? In die Septuagint word daar gepraat van “ponera theria” en het dit dieselfde betekenis. Dit is in wese nie, “wilde diere” nie, maar “bose diere”. Bose diere is totaal iets anders.

Die Hebreeuse woord “ra-ah” beteken: “boos, breek in stukke, sleg, doen kwaad, goed vir niks, maak seer, vertoon homself vriendelik”- volgens Strongs 7489. Die Griekse vertaling van die Ou Testament, naamlik die Septuagint (LXX) gebruik die woord “Ponera” wat beteken: “Boos, lafhartig, veroorsaak pyn en ellende, nutteloos, sleg.” Hoe kan die Bybel vertalers dit so swak vertaal en die wyse waarop hierdie wesens geïdentifiseer kan word, weg vertaal?” Tot so vêr die aanhalings.

 

Sien u wie hierdie wesens is? Lees Levítikus 26 verder en sien die verskriklike strawwe wat gaan volg na vers 22. Nadat hierdie strafgerigte tot by `n seker punt teen ons voltrek is sal daar baie min van ons oor wees. Hierdie oorblyfsel sal dan doen soos beskryf in paragraaf (2) en hulle sal skuil by ons Hemelse Vader en as gevolg van loutering, hulle verootmoedig en dan is dit nag vir hulle vyande. So, die tweede manier om die oplossing vir ons en ons land te bereik is presies dieselfde as die eerste manier. Dit gebeur net baie later wanneer ons amper almal uitgedelg is omdat ons nie nou wou luister nie.

 

Onthou net jou naaste is jou volksgenoot wat raseg is, soos jy lyk en soos jy is, Dit is hy wat jy moet liefhê, en dit is hy aan wie jy sendingwerk moet doen, nie jou vêrste nie. Die wet, “jy moet jou naaste liefhê soos jouself”, is nie haalbaar nie. In `n gevaar situasie verdedig ek hom, het ek hom liewer as myself. Verdedig ek myself, het ek myself liewer as vir hom. Dit moet wees: “jy moet jou naaste soos jouself, liefhê”.

 

Ons moet nou aan die werk spring! Kry leesstof wat die Waarheid uit wys, bevestig dit deur self die Bybel te ondersoek en gaan dan en verkondig dit sovêr as moontlik. Doen sendingwerk onder jou eie soort. Bid vir leiding. Onthou die Woord sê in Matthéüs 7:7:   “…SOEK, EN JULLE SAL VIND; …”

 

VERGEET VAN DIE BAÄLPRIESTERS. DIT IS AS GEVOLG VAN HULLE DAT ONS EN LAND IN VERKNORSING IS.

 

 

Groete

Len Smoog

 

Posbus 2447

Lichtenburg

2740

 

Sel: 072 781 5972

 

Die boeke van ds. Ben Maree is ‘n moet vir elke soekende Bybelstudent en vir elke mens wat die waarheid sy deel wil maak. Dit handel oor die valshede wat die Christelike kerke verkondig. Die valshede word op grond van die Bybel en korrekte vertaling uitgewys, so ook die strawwe wat volg op die verwerping van die waarheid, verkeerd glo en doen. Die boek “Godsdiensverraad wat ons en ons land vernietig” deur ds. Ben Maree beslaan 483 bladsye en is beskikbaar by:

 

 

HUTTEN-BUCHDIENST

Vuurklip Str. 541
Die Wilgers
Pretoria

Posbus 70770
Die Wilgers
0041

Tel: 012 807 0434
Fax: 012 807 0434

 


[ Lees Godsdiensverraad (7) (Doop)... ]