.: Lees meer...

.: Godsdiensverraad 5

GODSDIENSVERRAAD TEEN GOD SE VOLK (5)

AAN ALLE KINDERS VAN ONS HEMELSE VADER WAT DIE WAARHEID WIL ONTDEK:

UIT DIE PEN VAN BEN MAREE

GODSDIENSVERRAAD (5)

Die vyfde uittreksel deur Len Smoog, vanuit die boek “Godsdiensverraad wat ons en ons land vernietig” deur ds. Ben Maree:

In hierdie boek word eeu-oue waarhede wat verswyg word of verdraai of vervals is, blootgelê.

 

AAN ALLE PREDIKERS:

 

Uit die boek: “Godsdiensverraad wat ons en ons land vernietig” deur ds. Ben Maree:

“Die “Oop-vir-almal-teologie” word hoofsaaklik gebaseer op ‘n vers soos Matthéüs 28:19 wat verkeerd verstaan word: Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”

 

Al die nasies is spesifieke nasies. “Die” is ‘n bepaalde lidwoord. Wanneer die vers gekwoteer word, word normaalweg gesê “alle” nasies. Dit is nie korrek nie. In die Grieks staan daar panta ta ethnewat letterlik vertaal sou word as “al die, dié nasies”. Dit beteken al die spesifieke nasies (ethne – van dieselfde ras). Dié nasies is net die Israelnasies, kinders van Adam, d.w.s. Adamiete, die fisiese nageslag van Abraham, Isak en Jakob.

 

Sou iemand egter met die vertaling probleme hê, dan is die wonder dat dieselfde vers net in die daaropvolgende sin, die bepaling vir ons gee, naamlik waar daar gesê word: “…en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” Jahshua sê duidelik dat hulle geleer moet word wat Hy beveel het. Net Matthéüs hoef gelees te word en dan kan duidelik gesien word aan wie die Evangelie uitgedra moet word. In Matthéüs staan dinge baie duidelik, maar dit is ook so dat van Génesis 17 tot Openbaring 22, daar die bepaling gegee word dat die Woord, Wet en al die beloftes net aan die Israelnasies gegee is. Die Ou en die Nuwe verbond is ook net met hulle gesluit en die Heilige Gees is net op hulle uitgestort. Die wonder van die Teopneustie is dat dit sê dit is onder die leiding van die Heilige Gees geskryf. Om verder te bewys dat die Israeliete dié nasies is, staan daar in “Eségiël 34:31: “En julle is My skape, die skape van My weide; julle is mense (Adamiete), Ek is julle God, spreek die Meester JAHWEH.” Hier word die Israeliete geklassifiseer as “mense”, d.w.s. Adamiete, en die ander word in vers 25 geklassifiseer as bose diere”.

 

Dominee, u maak die kerkdeure en die Woord van God oop vir hulle wat dit glad nie mag kry nie. Deur die eeue het sending in Afrika misluk. Sendelinge en hulle vroue is vermoor en verkrag op die aller afgryslikste wyses. Hoekom het die Hemelse Vader dit toegelaat as hulle dan “‘n edele taak” sou verrig om sendingwerk te doen? Die antwoord is ook in die Woord van God, naamlik: Moenie wat heilig is aan die honde gee nie en gooi julle pêrels nie voor die varke nie sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie” (Matthéüs 7:6) “Maar Hy antwoord en sê: Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie” (Mat 15:26). 

 

Dit wat heilig is, is verseker die Woord van God. Ek het nog nooit kon dink dat ‘n predikant letterlik vir honde en varke die Evangelie sou gaan verkondig nie. Hierdie is dus tipe wesens  wat soos mense lyk en Jahshua noem hulle  honde en varke”.  Maar luister wat sê Jahshua wat gaan gebeur met hulle wat dit doen: sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap, (die evangelie met hulle pote vertrap) en omdraai en julle  verskeur nie.” Die Hemelse Vader sê dat hulle julle sal doodmaak as julle die Evangelie aan hulle bring. Dit het in Afrika gebeur en nou doen julle dit vanuit die kerke! Is dit dalk die rede waarom plus minus twee duisend vyf honderd boere op plase al vermoor is? En nie ‘n enkele nasie snik daaroor nie!!!

 

In Spreuke 28:9 staan daar:Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is ‘n gruwel.” In Génesis 21:12  staan die volgende:Want deur Isak sal daar vir jou ‘n nageslag genoem word.”

Hierdie selfde vers kom voor ook in Romeine 9:7 en Hebreërs 11:18. Wat so wonderlik is, is dat die Hemelse Vader gesê het dat sekere mense na Isak vernoem sal word. Die Jode word nie na Isak vernoem nie, maar ons word wel die Saksiese nasie genoem. In die volksmond vind daar altyd verkorting plaas.Isaac’s sonshet verkort na Sacsonsen is vertaal metSaksies”. Die wonder is, die Hemelse vader het gesê ‘n sekere nageslag sal na Isak vernoem word, en tot vandag toe gebeur dit. Die Jode word geklassifiseer as Sefardiese Jode en Askinasiese Jode. Duidelik word hier vir ons uitgewys dat die nageslag van Abraham, Isak en Jakob uitverkies is, dit wil sê, die Adamiete, ons en die suiwer blanke Westerse nasies. Daarom staan daar ook, “...dat sy nageslag sal wees, soos die sand van die see, soos die sterre van die hemelen vir Abraham die HEMELSE Vader, “Jou naam sal wees Abraham want Ek maak jou die vader van ‘n menigte van nasies.”   

 

In Exodus 3:10 staan “...en lei My volk, die kinders van Israel uit Egipte uit.”

Exodus 6:6: “...en Ek sal julle as My volk aanneem en vir julle ’n God wees...”

Exodus 24:10: “...en hulle het die God van Israel gesien, onder Sy voete net soos ’n vloerwerk van saffierstene en so helder soos die hemel self.”

 

Let net op hoeveel keer kom dit voor in die Bybel, die kinders van Israel”, en/of, “Israel” en dat Israel duidelik uitgewys word as Die uitverkore volk, dit wil sê die Saksiese volke.

Levitikus 1:2: “spreek met die kinders van Israel en vir hulle...”

Levitikus 7:23: “Spreek met die kinders van Israel...”

Baie duidelik staan dit in Deuteronómium 7: 6 “Jy is ‘n volk heilig aan die Here; jóú het die Here jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is Sy eiendomsvolk te wees,”

2 Samuel 7:24: “En U het U volk Israel vir U bevestig as ‘n volk vir U tot in ewigheid; en U, Here, het vir hulle ‘n God geword.”

 

Dit is die vreemdste verhaal in die geskiedenis van die mens, dat daar duisende, letterlik derduisende verse is wat handel daaroor dat Israel die volk van God is, en geen ander volk nie. Dat daar nie eers ‘n baster in die vergadering van Jahweh mag kom nie, en die teoloë, predikante en pastore sien dit nie raak nie, dan vra ‘n mens; hoe werk dit?

 

Openbaring 21 sê van vers 10: “...heilige Jerusalem wat uit die hemel van God neerdaal. ” 

Vers 12:  En dit het ‘n groot en hoë muur met twaalf poorte gehad, en by die poorte twaalf engele, en name daarop geskrywe naamlik dié van die twaalf stamme van die kinders van Israel.”

 

Deur watter poort gaan u die wat nie-Israeliete is nie, laat deurgaan, deur die skoorsteen? Die probleem is dat daar nie ‘n skoorsteen is nie en dit is net krismisvader wat deur die skoorsteen kom.”   

 

KOMMENTAAR

 

Die volke waaruit die Boervolk bestaan is hoofsaaklik afstammelinge van Duitsers, Hollanders en Hugenote. Deur die geskiedenis is dit duidelik dat hierdie drie volke ‘n deel uitmaak van die stamme van Israel, wat na hulle ballingskap in Assirië oor die Kaukasiese gebergte getrek het. Hulle het Europa binne gedring en hulle volgens hulle stamme in verskillende gebiede gevestig.  Daar het hulle ontwikkel in die volke van Europa soos ons hulle vandag ken. Weet u dat die Bybel net verhaal van die volk Israel en geen ander volk nie. Ander volke word net genoem waar hulle in verband staan met Israel, bv. oorloë ens. Ons sien dus duidelik in die Ou Testament dat Israel die uitverkore fisiese volk van ons Hemelse Vader is. Daar bestaan nie ‘n sogenaamde “geestelike Israel” nie!

 

Kom ons kyk nou wat sê die Nuwe Testament:

Matt. 2:6: “En jy, Betlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal ‘n leidsman voortkom wat vir my volk Israel  ‘n herder sal wees.”

Matt. 19:28: “En Jesus vir hulle: Voorwaar Ek vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel.”

 

Markus 4:11En Hy sê vir hulle: Aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle wat buite is kom alles deur gelykenisse, (12) sodat hulle kan kyk en kyk, en nie sien nie; en hoor en hoor, en nie verstaan nie, dat hulle hul nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word .”

 

In hierdie twee verse, wie is die hulle wat buite is, wat nie hul moet bekeer nie en wie se sondes nie vergewe moet word nie?

 

Lukas 1:16: “En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God.”

Lukas 1:54:“Hy het sy kneg Israel bygestaan, sodat Hy aan sy barmhartigheid sou dink”

Lukas 2:32: “‘n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van u volk Israel.”

Joh. 1:50: “Natánael antwoord en vir Hom: Rabbi, U is die Seun van God, U is die Koning van Israel!”

 

Die Nuwe Testament verwys dus ook na ‘n fisiese volk en nie ‘n geestelike volk nie. 

Dat die Jode die uitverkore volk van die God van Abraham, Isak en Jakob is, is verseker een van die grootste leuens van alle tye. Die Jode en die Israeliete is nie van dieselfde volk nie. Die Jode is afstammelinge van die Edomiete, die Khazare van Rusland en ander volke soos die Hun, Magjaar ens. “Die woord Jood het nie eens bestaan toe die Griekse teks geskryf is nie. Die eerste plek waar die woord Jood in die Bybel voorkom, is in 11 Konings 16. Sonder enige verduideliking oor wie hierdie Jode is, word die woordJood” hier in gevoeg en vêrderaan word die woord “Judeërbyna glad nie meer gebruik nie.” Geneem uit die boek -  Verbode” - van James Evans. Later meer oor die Jode en die bewyse dat hulle nie die uitverkore volk van ons Hemelse Vader is nie. 

 

 

Groete

Len Smoog

 

Posbus 2447

Lichtenburg

2740

 

Sel: 072 781 5972

 

Die boeke van ds. Ben Maree is ‘n moet vir elke soekende Bybelstudent en vir elke mens wat die waarheid sy deel wil maak. Dit handel oor die valshede wat die Christelike kerke verkondig. Die valshede word op grond van die Bybel en korrekte vertaling uitgewys, so ook die strawwe wat volg op die verwerping van die waarheid, verkeerd glo en doen. Die boek “Godsdiensverraad wat ons en ons land vernietig” deur ds. Ben Maree beslaan 483 bladsye en is beskikbaar by:

 

 

HUTTEN-BUCHDIENST

Vuurklip Str. 541
Die Wilgers
Pretoria

Posbus 70770
Die Wilgers
0041

Tel: 012 807 0434
Fax: 012 807 0434


[ Lees meer... ]