.: Lees meer...

.: Godsdiensverraad 4

GODSDIENSVERRAAD TEEN GOD SE VOLK (4)

AAN ALLE KINDERS VAN ONS HEMELSE VADER WAT DIE WAARHEID WIL ONTDEK:

UIT DIE PEN VAN BEN MAREE

GODSDIENSVERRAAD (4)

Die vierde uittreksel deur Len Smoog, vanuit die boek “Godsdiensverraad wat ons en ons land vernietig” deur ds.Ben Maree:

In hierdie boek word eeu-oue waarhede wat verswyg word of verdraai of vervals is, blootgelę.

 

AAN ALLE PREDIKERS:

 

(1) Uit die boekGodsdiensverraad wat ons en ons land vernietig deur ds. Ben Maree:

 

“In Genesis 1: 25 die Hemelse Vader vir ons: “En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.”

 

In Levitikus 26:6 staan die volgende: “Ook sal ek vrede gee in die land, sodat julle sal lê en rus sonder dat iemand julle skrikmaak; en Ek sal die wilde diere uit die land laat verdwyn, en geen swaard sal deur julle land trek nie.”

 

Toe die Hemelse Vader die wilde diere klaar geskep het was dit goed in Sy oë – maar dié sal Hy nou uitwis en laat verdwyn, as die mense Sy wette nakom. Dit is onlogies en wil dan voorkom asof die Hemelse Vader Sy eie skepping - wat Hy as goed beskryf het- uitwis. Die vraag is: Hoe kon die Bybel-vertalers die woord ra-ah ga-jahsoos dit in die Hebreeus voorkom met wilde diere vertaal? In die Septuagint word daar gepraat van ponera theriaen het dit dieselfde betekenis. Dit is in wese nie wilde diere nie, maar bose diere.” Bose diere is totaal iets anders.

 

Die Hebreeus woord “ra-ahbeteken: boos, breek in stukke, sleg, doen kwaad, goed vir niks, maak seer, vertoon homself vriendelik”- volgens Strongs7489. Die Griekse vertaling van die Ou Testament, naamlik die Septuagint (LXX) gebruik die woord Ponera wat beteken: Boos, lafhartig, veroorsaak pyn en ellende, nutteloos, sleg.” Hoe kan die Bybel-vertalers dit so swak vertaal en die wyse waarop hierdie wesens geïdentifiseer Kan word, weg vertaal?”

 

(2) Uit die boek Verbodedeur James Evans:


“ ’n Hoër intelligensie waarin God se Gees is was nodig om Sy koninkryk op aarde te vestig. Toe het Hy begin om Sy eie kinders hier te plaas. Heel eerste het Hy Awdawm (Adam) geformeer en Sy lewende Gees in hom geblaas. Adam was dus die eerste lewende wese wat deur God formeer was en wat Gees ontvang het. Toe het God ‘n maat vir Adam gemaak, Eva. Die vroeë geskape vroue was nie geskik vir ‘n vrou vir Adam nie omdat hulle van ‘n ander saad was. Adam en Eva het hulle eie saad in hulleself en kan dus net hulle eie soort voortbring. Nogtans verwag die intellektuele prostitute van ons om te glo dat alle rasse van Adam en Eva afstam. Om ‘n ander ras of spesie te kan voortbring, is ‘n ander saad nodig. As jy mielies plant, sal dit nie koring of gars voortbring nie. Elke saad het die eienskappe van sy spesie in hom.

 

Wanneer twee rasse vermeng, bring hulle nie hulle eie soort voort nie; hulle kinders is basters en hibrides. Dit is ‘n oortreding van die Heilige Wet (heilig = apart), en dit keer die Natuur se delikate balans onderstebo en bring voort dit wat nie goed is nie. Dit is dus geen wonder nie dat God so dikwels in die verlede Sy eie kinders vernietig het as gevolg van verbastering, en ons kan daarvan seker wees, Hy sal dit weer doen.

 

Deut. 7:6 – Want jy is ‘n volk heilig aan Jahweh jou God; jou het Jahweh jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, Sy eiendomsvolk te wees. (Sien ook 1 Pet 2:9)

 

Die Adamiese ras moes heers oor elke vorm van lewe wat tevore geskape is. (Die “heers-opdrag” is net aan Adam en Eva gegee [Gen. 1:28; Ps 8:7] ). Dit sluit nie net die vierpotige diere in nie, maar die tweebeniges ook. Die Negroïed is bloot ‘n pratende lid van die diereskepping wat uit die tydperk voor die rus-era kom. Die bewyse dat hulle diere is (en God noem hulle presies dit), verwys na die volgende verse: Ex. 23: 10:11 - En ses jaar lank moet jy jou land besaai en die opbrengs daarvan insamel; maar in die sewende moet jy dit ongebruik en braak laat lê, dat die arm mense van jou volk kan eet; en wat hulle laat oorbly, kan die diere van die veld opeet. So moet jy doen met jou wingerd en jou olyfbome.

 

As wilde of selfs mak diere die diere van die veld was, stel jou voor wat met jou tuine en boorde sal gebeur. Let op die onderskeid wat God hier maak tussen ‘die arm mense van jou volk’ en ‘die diere van die veld’ – die armes sal eerste eet.

 

Ex. 19: 13 – Geen hand mag hom aanraak nie, maar hy moet sekerlik gestenig of sekerlik met ‘n pyl geskiet word; of dit ‘n dier of ‘n mens is – hy mag nie lewe nie. Hier is ‘n dier met ‘n hand. Het God aan Moses gesê om met die ape en die bobbejane te praat en hulle te sê om nie aan die berg te raak nie? Hulle is immers die enigste diere wat hande het.

 

Jer. 7:20 – Daarom, so sê die Meester Jahweh: Kyk my toorn en my grimmigheid sal uitgestort word oor hierdie plek, oor die mense en oor die diere

 

Jer. 27:6 –En nou het Ek al hierdie lande gegee in die hand van Nebukadnésar, die koning van Babel, my dienaar; ja selfs die wilde diere van die veld het Ek aan hom gegee om hom te dien.

 

Jer. 31:27 – Kyk, daar kom dae, spreek Jahweh, dat ek die huis van Juda sal besaai met saad van mense en van diere.

 

Ons sien nêrens ongediertes loop wat half mens en half dier is nie, maar ons sien orals basters. Die volk word besaai met die saad van diere. Dit is dus iets wat volop sal wees en wat is vandag meer volop as verbasterde nageslagte?

Eség. 14:15 – As Ek wide (bose) diere in die land laat rondswerf, dat hulle dit kinderloos maak en dit ‘n wildernis word, sodat niemand daardeur gaan vanweë die wilde diere nie –

Nêrens in die geskiedenis was daar ‘n land wat deur wilde diere so beheer was dat hulle die mense daar kon uitdryf nie. Die mense het nog altyd oor die viervoetige dier geheers.

 

En vers 21Hoeveel te meer as Ek my vier kwaai gerigte, swaard en hongersnood en wilde (bose) diere en pes, op Jerusalem afstuur om daaruit mens en dier uit te roei!

 

Hier word in een vers van twee verskillende soorte diere gepraat. Die een word deur God as strafgerig gebruik en die ander een is, soos die mens, die lydende party. Wilde diere soos leeus en luiperds kan hoogstens amok maak. Hulle kan selfs ‘n hele paar mense verskeur, maar uiteindelik sal hulle tog maar neergetrek word met assegaai of geweer. Hulle kan beswaarlik as ‘n kwaai strafgerig beskryf word. Daar is so min van hulle oor dat ons hulle moet beskerm teen uitwissing! Die swartes daarenteen, is ‘n heeltemal ander storie. Hulle kan wel as ‘n kwaai strafgerig beskryf word.

 

Ons weet ook vandag hoe erg hongersnood en pes kan wees. Dis of die mens geen verweer daarteen het nie en ‘n mens moet erken dat dit as ‘n straf van die ergste graad is. Ons ken vandag peste wat mense op groot skaal kan afmaai en reeds besig is om dit te doen. As dit ‘n strafgerig van God is, dan is dit genadeloos.

 

Die swaard beteken oorlog of opstande. Daar is vandag haas geen land waar daar nie een van die twee teenwoordig is nie.

 

Maar kan ‘n mens dinge soos die hongersnood in Afrika, die vigssterftes en die Midde-Ooste oorlog vergelyk met die aanvalle van ‘n paar roofdiere op mense? Dis tog totaal belaglik. Wanneer laas het ons van so ‘n aanval van ‘n roofdier op ‘n mens in die stad gehoor? Dit gebeur so selde dat dit die hoofopskrifte van die koerante haal. Byna alle roofdiere is vandag volkome onder beheer deur die mens. As strafgerig kan dit nie veel beteken nie. Met sy vuurwapens kan die mens korte mette maak van enige dier.

 

Nee, hierdie wilde (bose) diere is die hordes en hordes swartes wat God se kinders, die Adamiete, genoeg haat om hulle sonder rede te wil doodmaak. Die tweede dier waarvan in hierdie vers gepraat word, is die viervoetiges wat deur die swartes opgevreet en doodgemaak en ook dikwels sinneloos vermink word.

 

Eség. 29:11 – Geen mens se voet sal daar deurgaan nie, en geen dier se poot sal daar deurgaan nie en dit sal veertig jaar lank onbewoond wees.

 

Die woord wat vir die mens se voet gebruik is in Hebreeus, is dieselfde as die een wat hier saam met dier gebruik word. Dit is dus ‘n dier met voete, nie pote nie. Diere het ook nog nooit ‘n landstreek “bewoon” nie. ‘n Sekere streek mag hulle natuurlike habitat wees, maar ‘n mens sê nie dat ‘n dier ‘n gedeelte van die land ‘bewoon’ nie. Dit is ‘n term wat slegs in verband met mense gebruik word.

 

Jona 3:8 – maar mens en dier moet ‘n rougewaad om hê, en hulle moet ernstig tot God roep, en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer en van die onreg wat aan sy hande kleef.

 

Watter soort dier het die vermoë om te praat en kan ‘n rougewaad aantrek? Daardie dier het ook weereens hande waaraan ongeregtigheid kan kleef. Watter soort ongeregtigheid kan aan ‘n hond se poot kleef? Diefstal? Moord?

 

Sag. 8:10 – Want voor hierdie dae het die mense geen loon getrek nie, ook vir die diere was daar geen loon nie.

 

Watter dier kan ‘n loon ontvang? Word ‘n hond betaal omdat hy waghou? Of ‘n perd omdat hy ‘n vrag dra? Hy kry wel kos, maar geen loon nie. As daar sulke diere bestaan, moet ons die Ontvanger van Inkomste dadelik daarvan in kennis stel.

Hand. 10:12 – Daarin was al die viervoetige diere van die aarde en die wilde en kruipende diere en die voëls van die hemel.

Hier word onderskeid gemaak tussen viervoetige diere en wilde diere.”

 

 

Die boek “Verbode” deur James Evans is beskikbaar by Vaandel Uitgewers: Posbus 7, Heiderand, 6511.Tel 044 690 7280 en Faks 044 690 7704.

 

 

Groete

Len Smoog

 

Posbus 2447

Lichtenburg

2740

 

Sel: 072 781 5972

 

Die boeke van ds. Ben Maree is ‘n moet vir elke soekende Bybelstudent en vir elke mens wat die waarheid sy deel wil maak. Dit handel oor die valshede wat die Christelike kerke verkondig. Die valshede word op grond van die Bybel en korrekte vertaling uitgewys, so ook die strawwe wat volg op die verwerping van die waarheid, verkeerd glo en doen. Die boek “Godsdiensverraad wat ons en ons land vernietig” deur ds. Ben Maree beslaan 483 bladsye en is beskikbaar by:

 

 

HUTTEN-BUCHDIENST

Vuurklip Str. 541
Die Wilgers
Pretoria

Posbus 70770
Die Wilgers
0041

Tel: 012 807 0434
Fax: 012 807 0434[ Lees meer... ]