.: Lees meer...

.: Godsdiensverraad 3

GODSDIENSVERRAAD TEEN GOD SE VOLK (3)

AAN ALLE KINDERS VAN ONS HEMELSE VADER WAT DIE WAARHEID WIL ONTDEK:

UIT DIE PEN VAN BEN MAREE

GODSDIENSVERRAAD (3)

Die derde uittreksel vanuit die boek “Godsdiensverraad wat ons en ons land vernietig” deur ds.Ben Maree:

In hierdie boek word eeu-oue waarhede wat verswyg word of verdraai of vervals is, blootgelê.

 

1. VERRADERLIKE BYBELVERTALING

Dit is seker die mees ontstellend en gemeenste verraad om die Bybel op verraderlike wyse te vertaal, want daar is nie baie mense op straat wat met die Grieks, Hebreeus en Aramees kan omgaan nie. Daar is duidelik drie vervalsingstegnieke of – strominge bepaalbaar:

 

(i)      Om met die wetenskap te bots en die Bybel belaglik te maak.

 

(ii)  Om in die eenwêreldregeringspolitiek (Nuwe Wêreldorde) te pas – dit wil sê 'n politiese vertaling.

 

(iii)  Om binne die Gereformeerde dogmatiek te pas.

 

 

1.1 WETENSKAPLIKE BOTSENDE VERTALING

In Génesis 1:1 staan daar in die AfrikaansIn die begin het God die hemel en die aarde geskape.” In Hebreeus is Sjamajim'n meervoudsvorm en dit sal dan beteken hemele” of “hemelliggame”. Hier is dan 'n foutiewe vertaling. Die eerste vers in die Bybel is al klaar verkeerd vertaal. In 'n gedeelte van vers 2 staan daar in die Afrikaans: “… was woes en leeg …” en in die Hebreeus staan: hajetah tohoe wabohoewat  betekendit het woes en leeg geword.” Verder staan daar in vers 2: “…en duisternis was op die wêreldvloed, …” Dit is korrek vertaal en wys vir ons na die eerste vloed.

Tussen vers 1 en 2 het miljoene jare verloop en na die eerste wêreld vloed was dit woes en leeg en het dit so geword. Deur die uitvertaling van hierdie pre-historiese of pre-adamiese tyd, maak ons dit vir die wetenskaplike- en Bybelstudent moeilik, want die Bybelstudent weet dat Adam se skepping sesduisend jaar gelede plaasgevind het. Met ander woorde, ons staan voor die sewende duisendste jaar, naamlik die Sabbatsjaar met die draai van die eeu. Daar is wetenskaplikes wat sê dat hulle op veertig beskawings voor Adam afgekom het. Of dit korrek is, sal ek nie kan sê nie. Die punt is, daar was beskawings voor Adam en dit is wat uitvertaal is. Jesaja 45:18 is dus ook verkeerd vertaal deur weer die pre- Adamiese uit te vertaal. Daar staan “… Hy het dit nie geskape om woes te wees nie, …” Daar staan in die Hebreeus: lotohoe bera-ah” - “Hy het dit nie woes geskape nie”. Die Hebreeus maak gebruik van 'n Qal perfektum” en nie 'n infinitief soos dit in die Bybel vertaal is nie. Hierdie foutiewe vertalings loop dus deur tot in die Nuwe Testament, waar katabolêmetgrondleggingvertaal is.Katabolêis waar ons woord  katabolismevandaan komdit is 'n afbreekproses terwyl anabolismê'n opbouproses is.

Katastrofe, kataklisme, ensovoorts, is alles negatiewe en afbrekende prosesse. Hier wordkatabolê met presies die teenoorgestelde betekenis vertaal. Hoe kan dit? Nog 'n voorbeld hiervan vind ons in Génesis 10:25: “En vir Heber is twee seuns gebore; die naam van die een was Peleg, want in sy dae het die aardbewoners verdeeld geraak; en die naam van sy broer was Joktan.” Hierdie vers word presies herhaal in 1 Kronieke 1:19. In die Hebreeus staan:ha-erets en dit beteken: die aarde het verdeeld geraak”. Daar staan verseker nie dat die aardbewoners verdeeld geraak het nie. Dit is logies dat as die aarde verdeeld sou raak, die aardbewoners ook verdeeld sou raak. Die hele “ Gondwana-landteorie”, ofte wel die “kontinente-skuif-teorie” wat as waar bewys is, is hiermee uitvertaal. Die naamPelegbeteken ookverdeling”. Hier word vir ons gesê dat die aarde verdeel het en so het Suid-Amerika en Noord-Amerika losgeskuif van Afrika, wat stabiel gebly het. Ook die ander lande het weggeskuif. Dit is so jammer dat die vertaling 'n botsing laat plaasvind tussen die Woord van die grootste Wetenskaplike van alle tye, naamlik God-Drie-Enig en die wetenskap. Hoeveel wetenskaplikes het nie juis hulle rug gedraai op die Woord as gevolg van hierdie soort Bybelvertalings nie?1.2 POLITIEKE VERTALING

In die “politieke vertaling” word gepoog om sekere mense as die uitverkore volk 
in te vertaal” en ander weer “uit te vertaal”. Die ander tendens is om almal op gelyke vlak te kry, volgens die slagspreuk van "vryheid, gelykheid en broederskap". In Génesis 21:12 lees ons in die laaste gedeelte: “…want deur Isak sal daar vir jou 'n nageslag genoem word.” Dit kom ook voor in Romeine 9:7 en Hebreërs 11:18. In die Nuwe Vertaling lees dit soos volg in Génesis 21:12: “…want uit Isak sal jou nageslag gebore word.” Dit is nie wat daar in die Hebreeus staan nie. Hier word 'n baie belangrike skuif gemaak om die Jode in te vertaal as die uitverkore volk en die Saksiese nasies uit te vertaal. In die volksmond vind daar Prokopeë, Sinkopeë en Apokopeë plaas. Prokopeë is die wegval van een of meer klanke aan die begin van die woord, soos bv. “dispens” wat mettergang “spens” en “skoorsteen” watkoorsteenword.

Sinkopeë is die weglating van 'n klank of lettergreep in 'n woord soos byvoorbeeld apoteekwat “apteek” word.

Apokopeë is dan die weglating van eindklanke. So het Isaac`s sons” via prokopeë en sinkopeë verkort na “Saxons”, en is in Afrikaans met “Saksies” vertaal.

Dit gaan hier dus oor die Saksiese nasies wat die nageslag van Abraham is en dat daardie volk na Isak vernoem word. Dit het presies so gebeur en so kan ons vandag bepaal wie die uitverkore volk is, naamlik die “Saksiese” nasies. Tot vandag word kinders na hulle voorouers vernoem. Hierdie vertaling van Génesis 21:12, is nie net foutief nie, maar dit is verraad teen die Saksiese nasies en met ongelooflike gevolge. 'n Sekere Cohen van die “Council on Foreign Relations”, het aan 'n Suid-Afrikaner gesê: “Ons het selfs julle identiteit gevat en julle het dit nie eers agtergekom nie”.

Nog 'n voorbeeld is in Deuteronómium 23:2 Ek kan nie besluit of dit lagwekkend of skrikwekkend is nie. In die ou vertaling staan daar: Geen baster mag in die vergadering van JaHWeH (die HERE) kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van JaHWeH (die HERE) nie kom nie.” Die Hebreeuse woord  mamzeerisbasteren niks anders nie.Basterbeteken 'n vermenging van die Goddelike geslag met die sataniese slangeslag. 'n Baster is nie 'n Hollander, Boer, Duitser en 'n Engelsman wat met mekaar trou nie. In die nuwe vertaling staan daar in Deuteronómium 23:2: “Niemand wat gebore is uit ontoelaatbare geslagsgemeenskap  (b)  mag lid van die gemeente word nie, selfs nie so 'n persoon se tiende nageslag nie.” Voorhuwelikse omgang is sekerlik ook ontoelaatbare geslagsgemeenskap. Dit wil sê dat selfs die kinders wat uit sulke gebeure gebore word, se tiende nageslag nie in die gemeente mag kom nie, wat verkeerd is volgens die Nuwe Vertaling. Party predikante se gemeentes sal sekerlik verskraal op grond van hierdie vers, as dit toegepas word.

Die interessante van hierdie is dat die voetnota (b), verwys na Levítikus 18 vanaf vers 6-20. In Levítikus 18:9 staan die volgende: Jy mag nie met jou suster gemeenskap nie, ook nie met 'n halfsuster aan vaderskant of aan moederskant nie, of hulle nou deel is van die gesin of nie.” Vers 11: “Jy mag nie met 'n halfsuster aan vaderskant gemeenskap nie, want sy is jou suster.”

Hierdie vertaling sê dus dat Abraham nooit in die gemeente van die Hemelse Vader behoort te wees nie. Aan die ander kant dink die Hemelse Vader weer so baie van Abraham, dat Hy Sy Bloedverbond, wat die basis is van die hele heilsbeplanning van Jahweh, met Abraham aangaan. Ook is Abraham die man wat genoem word die vriend van Jahweh”, maar die vertalers kry hom uit die gemeente uit. Dit is geheel en al belaglik. Die ironie is dat die baster (volgens die Nuwe Vertaling) in die gemeente mag wees, maar die vriend van Godnie daar mag wees nie. 'n Mens moet erken dat met soveel valsheid in die kerke jy Abraham seker ook nie in die gemeente sou kry nie.

'n Kenner van die genetika, dokter Cockroft, het die volgende aangaande Deuteronómium 23:2 gesê: “Sou 'n Witte en 'n Swarte verbaster, en dan vir die volgende tien geslagte suiwer wit bloed bybring, dan is die tiende geslag die suiwerste wit wat hy kan kom (let wel nie suiwer wit nie) maar in die elfde geslag slaan hy terug”.

Dit is interessant dat daar ook in die Huisgenoot en ander tydskrifte, artikels hieromtrent verskyn het. Navorsing het getoon dat die bees en die skaap terugslaan in die sewende geslag, die perd in die negende en die hoender in die vyfde geslag. Dit is 'n wetenskaplike verklaring van hierdie vers. Die grootste Wetenskaplike- die Hemelse Vader, het gesê al is hy die suiwerste wit wat jy hom kan kry (let wel- nie suiwer wit nie) mag hy nog steeds nie in die vergadering van die Hemelse Vader wees nie. Wat het dan geword van 1 Petrus 2:9  waar daar staan: De ghenos eklekton”, “maar julle is 'n uitverkore genelyn.”? Wat het geword van die Saksiese genelyn soos reeds behandel is?

Hierdie soort vertaling is vervalsing en dit is op verradelike wyse gedoen. Die vertalers sal sekerlik eendag verantwoording voor die Hemelse Vader moet doen. Soos ook byvoorbeeld met Johannes 3:3 waar daar staan: “… As iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.” Hierdie  weer geborekom nie in die Grieks voor nie. Daar staan wel,ghennēthei anõthenen dit beteken: As jy nie van bo gebore is nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie.” Hierdiegeboreis 'n genetiese geboorte en sê dat as iemand nie binne die korrekte genelyn is nie, hy nie redding kan ontvang nie, want dan is hy nie 'n kind van God nie, maar van die duiwel (slangsaad). Dit pas in by duisende ander verse. Die motief agter die vervalsing hier, is dus weer om die uitverkore genelyn wegvertaal te kry en om almal in die hemel te kry.

Hierdie gedeelte sou ook onder die volgende punt kon sorteer, want dit is belangrik vir die persoon om te weet dat hy sy genelyn suiwer moet hou vir sy redding. Want jy moet trou met een van die Saksiese nasies wat uitverkies is, en nie met die Edomitiese nie. Ook die woord Joodis invertaal en verwys in wese na Judeërs, maar dan op twee vlakke - 'n verbasterde Judeër, onder andere die Jode of Edomiete, maar ook na 'n suiwer Judeër wat dit effens moeilik maak vir die leser. Die konteks bepaal dus of die betekenis Judeër is of nie.2. VERVALSTE VERTALING VIR VERVALSTE DOGMATIEK

Dit is net ongelooflik om te sien hoe die Bybel vertaal is vir 'n vervalste dogmatiek. Dit is dan nodig om net na een of twee aspekte daarvan te kyk, byvoorbeeld;

2.4 GÉNESIS 6:9

Hierdie vers kan ook ressorteer onder “Politieke vervalsings” of “Dogmatiese vervalsings” In Génesis 3 het die sondeval plaasgevind en het die mens sy ewige lewe  verloor, maar het nog baie oud geword. Génesis 5:27 Metusalag het 969 jaar oud geword. Toe gebeur daar weer iets wat so erg was dat die Hemelse Vader die mens se lewe verkort het na 120 jaar en 'n totale uitwissing met die Noagitiese vloed. Wat was dit? Génesis 6 vir ons die seuns van God, dit wil sê die engele, het tot 'n val gekom en seksuele gemeenskap gehad met vroue en die reuse is gebore.

Die boek “HENOG”, wat vir 500 jaar deel was van die Bybel, beskryf en gee die name van die engele wat dit gedoen het. Deur die boek “HENOG” weg te laat uit die kanon, kon die twee saadlyne op 'n redelik effektiewe wyse verberg word. Net die persoon wat erns maak met die Woord kom dit agter. Dan nog word dit so ver moontlik uitvertaal. Die bedoeling is dat ons hand  om die nek moet loop met die satanies geteelde wesens, hulle moet liefhê en vir alles wat hulle steel en moor, ewigdurend moet vergewe en niks mag wreek nie, terwyl die Hemelse Vader sê ons moet hulle haat – Génesie 3:15. Kyk net wat Dawid in Psalm 139:21,22; “HERE, sou ek dié nie haat wat vir U haat, en'n afsku van die wat teen U opstaan nie?” Vers 22: “Ek HAAT hulle met 'n volkome haat; vyande is hulle vir my(Die koning Dawid was 'n RASSIS, nê…julle moet vir hom bid). Die kerke het dit reggekry dat ons ons verstes liefhet en ons naastes die haat ons. Ons moet die slangsaad haat, Génesis 3:15. Jahweh beveel ons dit en ons moet die Goddelike saadlyn liefhê. Dit tref 'n mens dat Génesis 6 vanaf vers 1 tot 8 in die Nuwe Vertaling perfek vertaal is, maar vers 9 nie. Die Nuwe Vertaling praat van 'n lang tyd”. Die Ou Vertaling sêvir ewig”. “Le-õlambeteken vir 'n lang tyd”. Die nuwe Vertaling praat ook van die engele as hemelwesens”, dit is ook korrek. In Génesis 5:1 staan, Dit is die stamboom van Adam”. Die Hebreeuse woord istoledõden die stam is jaladen laasgenoemde betekenom geboorte te skenk”. Die verbuiging van jaladbeteken dus  stamboom”, “genelynofgenegeskiedenis”. Génesis 6:9 lees soos volg:Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel.” Die Hebreeuse woord wat met geskiedenis vertaal word, is WEEREENS toledod”. In Génesis 5:1 weet die vertalers wat dit beteken, maar net 40 verse later weet hulle nie meer nie. (Dom is dom en en daar is nie pille daarvoor nie). Vers 9 lees verder: Noag was regverdigen dit is korrek, maar nou kry ons weer 'n verbuiging vanjalad”, naamlikbedoroteven dit betekenraseg”. So die vers lees soos volg: Dit is die genegeskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, RASEGTE MAN ONDER SY TYDGENOTE, Noag het met God gewandel”. Hierdie is verraad teen die Goddelike genelyn.

 

Groete

Len Smoog

 

Posbus 2447

Lichtenburg

2740

 

Sel: 072 781 5972

 

Die boeke van ds. Ben Maree is ‘n moet vir elke soekende Bybelstudent en vir elke mens wat die waarheid sy deel wil maak. Dit handel oor die valshede wat die Christelike kerke verkondig. Die valshede word op grond van die Bybel en korrekte vertaling uitgewys, so ook die strawwe wat volg op die verwerping van die waarheid, verkeerd glo en doen. Die boek “Godsdiensverraad wat ons en ons land vernietig” deur ds. Ben Maree beslaan 483 bladsye en is beskikbaar by:

 

 

HUTTEN-BUCHDIENST

Vuurklip Str. 541
Die Wilgers
Pretoria

Posbus 70770
Die Wilgers
0041

Tel: 012 807 0434
Fax: 012 807 0434


[ Lees meer... ]